Effekt

PROFF BILVASK MED VOKS

 

EGENSKAPER:

 

Vannbasert alkalisk vaskemiddel med voks.

             

 BRUKSOMRÅDE:                                                                                                              PDF DATABLAD

Til manuell vask av biler, båter, campingvogner m.m                

 

DOSERINGSVEILEDNING:

2 dl til 10 liters bøtte vann.

 

 BRUKSVEILEDNING:

 

 Ha i 2 dl Bilvask m/ voks i en bøtte kaldt eller lunket vann.

 Vask med svamp eller vaskekost, skyll av med rent vann.

 IKKE MED HØYTRYKK, DETTE KAN FJERNE EN DEL AV VOKSEN.

 Gir et blankt polert utseende.

 

 

Oppbevaring:

 

 MÅ LAGRES FROSTFRITT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS OVER LENGRE TID.

 

                                        

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

       IRRITERENDE.

        H318 Gir alvorlig øyeskade.

        EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

        P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

        P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

        P280 Benytt vernehansker/ vernklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

        P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene;

        Skyll forsiktig med vann i flere minutter; fjerne eventuelle kontaktlinser

        Dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

        P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

        P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp,
               ha beholder eller etikett for hånden.

 

                               GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

           P.REG.NR: 313171            UN.NR:                                                                                        

                                                                                                      

PRODUSERT AV:

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

Powered By Intra Solution