Effekt

PROFF GREEN AVRENNING

 

EGENSKAPER:

Glansemiddel/ avrenning for oppvaskmaskiner. Gir et blankt resultat uten skjolder.

                                                                                                                                                 PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                                

Benyttes i forbindelse med automatisk dosering i oppvaskmaskiner.

Mest bruk i helsevesenet, institusjoner og storkjøkken.

                                             

DOSERINGSVEILEDNING:

Doseres automatisk i rett mengde i maskinens doseringssystem.

                   

BRUKSVEILEDNING:

Sugeslange settes rett i kanne eller tømmes i anvist blandekammer.

 

OPPBEVARING:

LAGRES FROSTFRITT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS OG INNELÅST.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

IRRITERENDE.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P370 + P378 Ved brann; slukk med vanntåke, skum, CO2 eller pulver.

P243 treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater; - RØYKING FORBUDT.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lat seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

 

 

 

GIFTINFORMASJONEN: + 47 22 59 13 00 

 

P.REG.NR: 314834   UN.NR: 1987                       

 

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

Powered By Intra Solution