Effekt

PROFF GREEN 3

 

EGENSKAPER:

Lavtskummende vaskemiddel for oppvaskmaskin. Etsende.

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                                PDF DATABLAD

Benyttes i forbindelse med automatisk dosering i oppvaskmaskiner.

Mest bruk i helsevesenet, institusjoner og storkjøkken.

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Selvblandende i oppvaskmaskiner.

                   

BRUKSVEILEDNING:

Sugeslange settes i kannen , oppvaskmaskinen blander selv.

 

OPPBEVARING:

LAGRES FROSTFRITT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS OG INNELÅST.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

ETSENDE.

H314 gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H302 farlig ved svelging.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks.

Skyll/ dusj huden med vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P405 Oppbevares innelåst.

P301 + P330 + P331 Ved svelging; skyll munnen; IKKE fremkall brekning.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lat seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

 

 

GIFTINFORMASJONEN: + 47 22 59 13 00

P.REG.NR: 314835    UN.NR: 1814           

 

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

          

Powered By Intra Solution