Effekt

 PROFF KALKFJERNER - SYREVASK

 

EGENSKAPER:

Sterkt surt vaskemiddel.

                                                                                                                                                 

BRUKSOMRÅDE:                                                          

For fjerning av betong, kalk, sementrester, diverse oksyder og rust.      PDF DATABLAD

Også meget godt egnet til aluminiumsvask som f.eks. felger og lastebil lemmer .

Godt egnet til å fjerne skjellgroe på båter, samt vanskelig område ved vannlinje.

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Kan brukes som konsentrat eller blandes ut i vann etter behov.

Anbefaler å teste på et lite område før bruk. 

NB! LA IKKE PRODUKTET TØRKE PÅ OVERFLATEN.

 

BRUKSVEILEDNING:

Da dette produktet er saltsyrebasert anbefaler vi å teste på et lite område før bruk,

for å unngå skader på ømtålige flater.

Påføres med svamp eller børste, la ikke tørke. Bruk vernebriller/ vernehansker og                                 

Åndedrettsvern da dette produktet avgir sterk lukt.

Etter en stunds virketid, spyles det med store mengder vann. Ved tykke belegg,

gjenta behandlingen til ønsket resultat.

 

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

ETSENDE.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H314 Gir alvorlig etseskader på hud og øyne.

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ verneklær/ ansiktsskjerm.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre: fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: søk legehjelp.

P264 Vask grundig etter bruk.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholderen eller etiketten for hånden.

                                     

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

 

P.REG.NR: 180053         UN.NR:   1789                          

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00                      

 

Powered By Intra Solution