Effekt

PROFF MOTORVASK LAW MVM

 

EGENSKAPER:

Petroleums basert avfettingsmiddel.

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                        PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                                           

Emulgerbart avfettingsmiddel for fjerning av asfalt, voks, fett og oljeavleiringer og                    

Saltbelegg på biler, båter, motorer , motordeler, oljesøl på verkstedgulv og lastebiler.

MÅ IKKE BRUKES PÅ VARME MOTORER ( BRANNFARLIG).

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Produktet er bruksløsning og skal ikke blandes med vann.

 

BRUKSVEILEDNING:

Påføres med sprøyte, kost eller svamp. Spyles av med såpe (for eks. Kraftvask) og vann.

 

Oppbevaring:

Bør oppbevares i brannsikkert rom, og skjermet fra antennelseskilder.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

HELSESKADELIG.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P301 + P310 Ved svelging: kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

P331 Ikke fremkall brekning.

P304 + P340 Ved innånding; flytt personen til frisk luft
og sørg for at vedkommende hviler

i en stilling som letter åndedretten.

P271 Brukes bare utendørs eller i godt ventilert område.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholderen eller etiketten for hånden.

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

P.REG.NR: 317094          UN.NR:                                    

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00  

Powered By Intra Solution