Effekt

PB- 15 AVFETTING

 

EGENSKAPER:

Petroleum basert avfettingsmiddel til fjerning av asfalt, tjære osv.

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                               PDF DATABLAD

 Er et produkt til avfetting av maskiner, motorer, motordeler, biler, verkstedsgulv,

lastebiler o.s.v.   LEGGES PÅ TØRR BIL!!!

Må IKKE påføres varme motorer (brannfarlig).  SKAL IKKE BLANDES MED VANN!!!

Må ikke brukes i direkte sollys. Ikke la produktet tørke på overflaten!

 

DOSERINGSVEILEDNING:

Produktet er bruksløsning og skal ikke blandes med vann.

              

 

BRUKSVEILEDNING:

Påføres nedenfra og opp med sprøyte, kost eller svamp. La virke i 2 minutter. Skyll deretter av med såpe og vann. Gjerne  høytrykk.

 

Oppbevaring:

Bør oppbevares i brannsikkert rom, og skjermet fra antennelseskilder.

Innelåst og utilgjengelig for barn.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 les etikett før bruk.
P264 Vask huden grundig etter bruk
P280 Benytt vernehandsker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig i flere minutter;
fjern eventuelle kontaktlinser, dersom dette lar seg gjøre; fortsett skyllingen.
P315 Søk legehjelp umiddelbart.
P321 Særlig behandling, se informasjon på etikett.
P331 IKKE fremkall brekning.

P332+P313 Ved hudirritasjon: søk legehjelp.
P362+P364 Alle tilsølte klær tas av, og vaskes før de brukes på nytt.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00                   

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS
STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP
TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

Powered By Intra Solution