Effekt

 PROFF CITRUSRENS

 

EGENSKAPER:

 

Petroleums basert rensemiddel.

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                                              Datablad

 

Et spesialprodukt for fjerning av limrester fra reklame, asfalt og vanskelige flekker.

Må ikke brukes på varme motorer ( kan være brannfarlig).

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Skal ikke blandes ut, men brukes slik den er på tørre flater.

La ikke produktet tørke på malte/ lakkerte flater.

 

BRUKSVEILEDNING:

Dusj på med lavtrykksprøyte, la virke, men ikke tørke.

Spyles av med vann, gjerne høytrykk.

La ikke produktet tørke på malte/ lakkerte flater. Bruk gjerne åndedrettsvern.

 

 

OPPBEVARING:

SKAL OPPBEVARES INNELÅST, BORTE FRA ANTENNELSESKILDER.

 

                                        

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

HELSESKADELIG, IRRITERENDE, MILJØSKADELIG. 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400 + H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P301 + P310 Ved svelging; kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P102 + P405 Oppbevares utilgjengelig for barn og innelåst.

P261 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

P332 + P313 ved hudirritasjon; søk legehjelp.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted; hold beholderen tett lukket.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

               

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

P.REG.NR: 314988           UN.NR: 3082        

 

PRODUSERT AV:

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00                       

Powered By Intra Solution