Effekt

PROFF CITRUSVASK / MICROCIT

 

EGENSKAPER:

 

Alkalisk, vannbasert mikroemulsjon.

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                

Til fjerning av olje, fett, asfalt o.l. Avfetting for biler, plastbåter,      
busser, lastebiler, verksteder,  maskiner o.s.v                                    PDF DATABLAD 
Suveren til vask av verkstedgulv med oljesøl! 
    

 

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig vask ; 1 : 50       Sterkt tilsmusset vask ; 1 : 5.

 

BRUKSVEILEDNING:

 

Løs vaskemiddelet i vann før det sprøytes på nedefra og oppover.

La vaskemiddelet være på i 1 – 5 minutter før det spyles av.

Vaskeløsningen må IKKE tørke på malte, lakkerte flater eller glass da dette kan føre til

Matte/ skjoldete resultater.  OBS! Ved sterk blanding kan produktet skade gummilister.

 

 

OPPBEVARING:

LAGRES FROSTFRITT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS.

 

                                        

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

                  IRRITERENDE, MILJØSKADELIG

                  H226 Brannfarlig væske og damp.

                  H411 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.

                  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

                  H318 Gir alvorlig øyeskade.

                  EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

                  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege

                  P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; tilsølte klær må fjernes straks;

                  Skyll/ dusj huden med vann.

                  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

                  P261 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

                  P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater; -RØYKING FORBUDT.

                  P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

                  P273 Unngå utslipp til miljøet.

                  P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

                  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

 

                            GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

        P.REG.NR: 54970           UN.NR: 1993 

PRODUSERT AV:

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

Powered By Intra Solution