Effekt

PROFF Go’Rent

 

EGENSKAPER:

Vannbasert universalvaskemiddelGo’Rent er et svaktskummende
rengjøringsmiddel som 
egner seg god til hovedrengjøring.                                                                                                                                                                                                                                      PDF DATABLAD

             

BRUKSOMRÅDE:

Produktet er meget godt til vask av både bonede og ubonede gulv, kjøkkenbenker o.l.
(parfymert med jasmin) Go’rent gjør rent overalt og etterlater en frisk og god duft i hjemmet.

  

DOSERINGSVEILEDNING:
1-2dl Go’rent i en 10 liters bøtte. Ved fjerning av vanskelige flekker, påfør Go’rent med klut, og skyll deretter med vann.

 

BRUKSVEILEDNING:

Følg anvisningen over.

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER (I konsentrert form)

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P264 Vask grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjem.

P305+P351+P338 Ved kontakt med øyne, skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon, søk legehjelp.

     

           

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00      

 

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00                                         

Powered By Intra Solution