Effekt

PROFF INDUSTRIRENT M/ FOSFAT

 

 

 

EGENSKAPER:

Vannbasert, sterkt alkalisk vaske og rengjøringsmiddel. Etsende.

                                                                                                                                                   PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:

Spesielt egnet til sterkt tilsølte flater . Egner seg godt til vask av maskiner, conteinere,                         

lastebilrammer, landbruk, i verksteder og om bord i skip. Meget godt egnet som felgrens.

 Fjerner sot og bremsestøv.

Følg nøye blandingsforholdene for best resultat.                                                            

 

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig vask: 1 : 200       Sterkt tilsmusset vask :  1 : 20.  

ANBEFALES IKKE SOM VANLIG BILVASK.

For sterk blanding på blanke flater som lakk og listverk, kan gi skader.

NB! LA IKKE PRODUKTET TØRKE PÅ OVERFLATEN.

 

BRUKSVEILEDNING:

Påføres med lav eller høytrykksprøyte. La dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.

Virketiden og konsentrasjonen økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.

Spyles av med vann eventuelt høytrykk.

 

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

ETSENDE.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

 P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ verneklær/ ansiktsskjerm.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P405 Oppbevares innelåst.

P301 + P330 + P331 Ved svelging; skyll munnen; IKKE FREMKALL BREKNING.

P260 Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det ernødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

           

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00  

P.REG.NR:  54972           UN.NR:   3266                           

 

PRODUSERT AV:

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00 

 

               

 

Powered By Intra Solution