Effekt

PROFF KLORSKUM

                                     

EGENSKAPER:                                                                         

Klorbasert skum middel til vask i næringsmiddelsindustrien.

Merket etsende.                                                                                      PDF DATABLAD

                                                                                                                                        

BRUKSOMRÅDE:

Rengjøring for produksjonsutstyr, bord, benker o.s.v.

Fjerner fett, salter og proteiner, karbohydrater . Virker også desinfiserende.

            

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig rengjøring: 1 : 30    Øk dosering ved behov.

              

BRUKSVEILEDNING:

La vaskeløsningen virke noen minutter, bruk svamp eller kost ved behov.

Skyll godt med rent vann. Kan også spyles bort med høytrykk visst nødvendig.

 

OPPBEVARING:

Oppbevares utilgjengelig for barn og innelåst.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

ETSENDE FOR HUDEN.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

EUH031 ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter; kan frigjøre farlige 

Gasser ( klor).

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

P303 + P351 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; fortsett skyllingen.

P301 + P330 + P331 Ved svelging; skyll munnen; IKKE fremkall brekning.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

           

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

 

P.REG.NR:             UN.NR: 1719                              

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

 

 

                

Powered By Intra Solution