Effekt

PROFF KRAFTVASK

 

EGENSKAPER:

Vannbasert, alkalisk universalvaskemiddel.

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                              PDF DATABLAD

 

Meget godt produkt til bilvask og båtvask. Meget godt egnet som kalesjevask.

Universalvaskemiddel til vask av anleggsmaskiner, busser, lastebiler,kapeller, vegger

( husvask) m.m. Også godt egnet til høytrykksvask.

Blandeskjema foreligger.

  

                                             

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig vask; 1 : 50           Sterkt tilsmusset;  1 : 10

Se også blandeskjema

 

BRUKSVEILEDNING:

Vaskemiddelet løses opp i vann.

Påføres nedefra og oppover, la dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.

Virketid og konsentrasjon økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.

 

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

                 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

IRRITERENDE.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ verneklær/ ansiktsskjerm.

P405 Oppbevares innelåst.

P301 + P330 + P331 Ved svelging; Skyll munnen; IKKE fremkall brekning.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00                    

P.REG.NR:  54973           UN.NR:  1993                             

 

PRODUSERT AV:

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00 

Powered By Intra Solution