Effekt

PROFF  GULVVASK / GROVRENT

                  Lavtskummende

 

EGENSKAPER:

Lavt skummende vaskemiddel til gulv vaskemaskiner. Etsende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:

Meget godt egnet til gulv vaskemaskiner med automatisk dosering.

Også egnet til manuell vask av gulv.

            

DOSERINGSVEILEDNING:

Manuell vask ; 1 :  10    I gulv vaskemaskiner ; selv doserende.

               

BRUKSVEILEDNING:

Til gulv vaskemaskin helles såpen i såpekammer, maskinen tilsetter vann selv.

Manuell gulv vask legg på med lavtrykksprøte, tynt lag på gulv. La virke noen minutter

Skyll lett med slange , svables eller suges opp med oppsuger.

              

OPPBEVARING:

Oppbevares utilgjengelig for barn og innelåst. Lagres frostfritt.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

ETSENDE FOR HUDEN.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; fortsett skyllingen.

P301 + P330 + P331 Ved svelging; skyll munnen; IKKE fremkall brekning.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

           

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00    

P.REG.NR:             UN.NR: 1814                              

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

 

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00

             

Powered By Intra Solution