Effekt

PROFF MICRO EXSTRA

 

EGENSKAPER:   Vinterforvask.

Vannbasert, alkalisk avfettingsmiddel. 

             

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                                 PDF DATABLAD

Er et høykonsentrert avfettingsmiddel til fjerning av olje, asfalt, sot, smuss.

I utspedd form brukes produktet til avfetting av biler, understell, kapell,

Maskiner og utvendig båtvask.

Egner seg godt i bilvaskemaskin – Spesielt vintertid.

  

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig vask; 1 : 50           Sterkt tilsmusset;  1 : 10

              

BRUKSVEILEDNING:

Vaskemiddelet løses opp i vann.

Påføres nedefra og oppover, la dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.

Konsentrasjonen og virketiden økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.

La IKKE produktet tørke på overflaten, dette kan gi skjolder.

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

IRRITERENDE.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ verneklær/ ansiktsskjerm.

P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme ; - RØYKING FORBUDT.

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted; oppbevares kjølig.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

     

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00     

 

P.REG.NR:  54969           UN.NR:   1993                           

 

PRODUSERT AV:

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00              

Powered By Intra Solution