Effekt

PROFF MICRO FORVASK

 

EGENSKAPER: Sommerforvask.

Middels alkalisk avfettingsmiddel/ mikroemulsjon.

 

BRUKSOMRÅDE:                                                                                                             PDF DATABLAD

Er et konsentrert rengjøringsmiddel til fjerning av olje, asfalt, sot og smuss.

Rengjøringsmiddel til biler, båter, conteinere, kapell, maskiner, i industrien o.l.

  

DOSERINGSVEILEDNING:

Vanlig vask; 1 : 50           Sterkt tilsmusset;  1 : 10

Dosering er avhengig av årstid, temperatur, grad av nedsmussing og smusstype.

              

BRUKSVEILEDNING:

Påføres mes svamp, lav eller høytrykksprøyte. Vaskemiddelet løses opp i vann.

Påføres nedefra og oppover, la dette virke i 2 – 5 minutter før avspyling.

Virketid og konsentrasjon økes dersom vaskemiddelet påføres på våte flater.

La ikke produktet tørke på overflaten, dette kan gi skjolder.

 

Oppbevaring:

OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

IRRITERENDE.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H226 Brannfarlig væske og damp.

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øynene; skyll forsiktig med vann i flere minutter;

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme ; - RØYKING FORBUDT.

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00  

 

P.REG.NR:  54971             UN.NR:   1993                         

 

PRODUSERT AV:

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00                  

Powered By Intra Solution