Effekt

PROFF MOTORVASK-AVFETTING/    

EMUNOL                  

 

EGENSKAPER:

Petroleum basert avfettingsmiddel. 

                                                                                                               PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:

Er et produkt til avfetting av maskiner, motorer, motordeler, biler, verkstedsgulv,

lastebiler o.s.v.   LEGGES PÅ TØRR BIL !!!

Må IKKE påføres varme motorer ( brannfarlig).   SKAL IKKE BLANDES MED VANN!!!

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

Produktet er bruksløsning og skal ikke blandes med vann.

              

BRUKSVEILEDNING:

Påføres med sprøyte, kost eller svamp. Spyles av med såpe (for eks. Kraftvask) og vann. Gjerne høytrykk.

 

Oppbevaring:

Bør oppbevares i brannsikkert rom, og skjermet fra antennelseskilder.

Innelåst og utilgjengelig for barn.

 

                 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

 

HELSESKADELIG, MILJØFARLIG.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H226 Brannfarlig væske og damp.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P301 + P310 Ved svelging; kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P304 + P340 Ved innånding; flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i   

en stilling som letter åndedrettet.

P303 + P361 + P353 Ved hudkontakt ( eller i håret) ; Tilsølte klær må fjernes straks;

Skyll/ dusj huden med vann.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater;

- RØYKING FORBUDT.

 

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00 

P.REG.NR:  54976             UN.NR:   1993                         

 

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00                   

Powered By Intra Solution