Effekt

PROFF VOKSFJERNER / NYBILAVFETTING

                                     

EGENSKAPER:

Petroleum basert avfettingsmiddel til nye biler.

                                                                                                                                              PDF DATABLAD

BRUKSOMRÅDE:

Er et produkt til avfetting , rengjøring og voksfjerning på nye biler.

                                            

DOSERINGSVEILEDNING:

2% avfettingsvæske injiseres i varmtvannsvaskeren ved 80 – 100C min. 80 – 100 atm trykk.

Sitter voksen godt, øk temeraturen, senk trykket.

              

BRUKSVEILEDNING:

Påføres med varmtvannsvaske. La IKKE produktet tørke på overflaten.

 

OPPBEVARING:

Oppbevares vekk fra antennelseskilder, innelåst og utilgjengelig for barn.

 

SIKKERHETSFORSKRIFTER:

HELSESKADELIG.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P301 + P310 Ved svelging; kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

P331 IKKE fremkall brekning.

P103 LES ETIKETTEN FØR BRUK.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha beholder eller etiketten for hånden.

           

GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00        

P.REG.NR:  313172            UN.NR:                               

 

EFFEKT RENGJØRINGSTEKNIKK AS

STRYKERVEIEN 9B, 1658 TORP

TLF: 69 32 58 50  / 90 62 43 94

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 08.00 -16.00          

Powered By Intra Solution